ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมหารือเชิงนโยบาย

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ

โดย อว. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

2. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

3. มหาวิทยาลัย : ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Marketplace)

และ 4.อว. ส่วนหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยในการร่วมกันพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด เน้นการเรียนรู้แบบลงพื้นที่ทำงานจริง ใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพยุคใหม่

โดยมีอธิการบดีและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัด อว.