อว. และ ศธ. แจงเรื่องการสอบและการคัดเลือก TCAS ประจำปี 2564

          ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อเรียกร้องให้เลื่อนการสอบ GAT/PAT และการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (TCAS) ในปีนี้ เนื่องจากสอบวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2564 ตรงกับวันสอบปลายภาคของโรงเรียน, การสอบ O-NET ม.6 สอบวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 ตรงกับวันเลือกตั้งท้องถิ่น, การสอบวิชาสามัญ สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ตรงกับวันเกณฑ์ทหาร นั้น ในกรณีดังกล่าวนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญโดยได้ประสานกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้รับข้อมูลว่า การสอบและการคัดเลือก TCAS จะดำเนินการตามกำหนดต่างๆ โดยคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนและความปลอดภัยของนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้
  1. วันสอบ GAT/PAT วันที่ 20-23 มีนาคม 2564 ตรงกับวันสอบปลายภาคของโรงเรียน การกำหนดวันสอบรายวิชาต่าง ๆ ของ สทศ. ของปี 2564 เกิดจากการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ทปอ. สทศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 โดย สพฐ. ได้แจ้งโรงเรียนต่าง ๆ ให้กำหนดวันสอบปลายภาคของนักเรียนชั้น ม. 6 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งการกำหนดวันสอบปลายภาคเป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งที่จะพิจารณาวันสอบที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนเอง โดยโรงเรียนจะทราบดีในเรื่องการจัดปฏิทินวันสอบปลายภาคให้นักเรียนชั้น ม.6 ก่อนการสอบปลายภาคของนักเรียน ชั้น ม.4 และ ม.5 เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.6 มีเวลาในการเตรียมตัวเข้าสอบคัดเลือกต่อไป

  2. วันสอบโอเน็ตวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตรงกับวันเลือกตั้งท้องถิ่น สทศ. ได้ประกาศเลื่อนวันสอบโอเน็ตจากวันที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนสามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้

  3. วันสอบวิชาสามัญวันที่ 4 เมษายน 2564 ตรงกับวันเกณฑ์ทหาร กองทัพบกได้กำหนดวันเกณฑ์ทหาร ระหว่างวันที่ 1 – 20 เมษายน 2564 ซึ่งอาจจะมีผู้เข้าสอบวิชาสามัญจำนวนหนึ่งที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก แต่กองทัพบกก็ได้ประกาศหลักเกณฑ์การทำคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไว้ ผู้สมัครสามารถใช้เป็นเหตุผลในการขอผ่อนผันได้

  4. การเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนได้รับเนื้อหาวิชาไม่เต็มที่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งจะศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทราบดีว่าต้องมีการสอบ GAT/PAT O-NET และวิชาสามัญ เพื่อใช้ผลคะแนนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียนทุกคนจึงเตรียมตัวเองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่จะสอบ โดย สทศ. จะใช้ข้อสอบที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้น ม. 4 ถึง ม. 6 ดังนั้นการวางแผนเตรียมตัวในเรื่องการเรียนมาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะข่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะเพียงพอที่จะเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการได้ ไม่ใช่เตรียมตัวเพียง 1-2 เดือน