สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ รีบดาวน์โหลด “คู่มือการประเมินตนเองฉบับปรับปรุง”

สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ รีบดาวน์โหลด “คู่มือการประเมินตนเองฉบับปรับปรุง”

จากมติล่าสุดที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เห็นชอบคู่มือการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาตาม กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 จำนวน 4 กลุ่มได้แก่ 

  1. กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

  2. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

  3. กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

  4. กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ 

และได้ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการประเมินตนเองเพื่อสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาแล้วนั้น จากการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและศักยภาพองค์กรของกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มเติมให้ครบตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  

ขณะนี้ สป.อว. อยู่ระหว่างอัพเดทคู่มือการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้จาก QR Code ในภาพนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย โทร 02 6105314, 5356, 5443, 5355