Thai University Strategic Classification and Self-Assesment System (UCLAS)

โครงการพัฒนาระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS) เป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University)

คู่มือการประเมินการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์

แผนการดำเนินงานการใช้งานระบบ UCLAS

อบรมการใช้งานระบบ UCLAS แบบออนไลน์ ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 84 แห่ง
สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทั่วไป และนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ 2563) ตามรายการตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์ในระบบ UCLAS
สถาบันอุดมศึกษาเลือกกลุ่มยุทธศาสตร์ และประเมินตนเองตามรายการตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์ ในระบบ UCLAS เพื่อใช้ประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สป.อว. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุง/ยืนยันข้อมูลในระบบ UCLAS เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

PLATFORM DEVELOPMENT

พัฒนาระบบในรูปแบบ online platform เพื่อรองรับการจัดกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

HEI COMMON DATA MODEL

พัฒนารูปแบบการข้อมูลที่ใช้ร่วมกันเพื่อประมวลผล และจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษารองรับปจจุบันและอนาคต

SUBMISSION GATEWAY

รวบรวมข้อมูลจาก สป.อว., สถาบันอุดมศึกษา THE, QS, U-Multirank และ THE-SDG และเป็นเกตเวย์ส่งข้อมูลจัด อันดับมหาวิทยาลัยโลก

STANDARD ENTITIES

แหล่งข้อมูลมาตรฐาน ด้านการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาชุดเดีย สำหรับภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์

ภาพรวมจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันผ่านการประมวลผลข้อมูลบนระบบ Online บนระบบข้อมูล (data lake) รวบรวมจากหลายส่วนงาน เป็นชุดข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ

ส่งเสริมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกันเพื่อใช้ในการกําหนดทิศทางพัฒนาสถาบันตนเอง

หน่วยงานและข้อมูล

สถาบันอุดมศึกษา
สป.อว.
SciVal/Scopus
THE & by SDG
QS WUR, Star
U-Multirank

สิ่งที่พัฒนาในโครงการ

เว็บไซต์โครงการ

ประกาศข่าวสารสำคัญของคณะทำงานความคืบหน้า Roadmap ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลและเอกสารสำหรับ Reinventing University

เว็บแสดงผลการจัดกลุ่ม

พัฒนาเว็บไซต์แสดงผลการจัดกลุ่มตามในลักษณะ และเปรียบเทียบระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูล และ Data Lake

พัฒนา data model สำหรับการประมวลผลและแสดงผล KPI เชื่อมต่อชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการ

Data Management System

พัฒนาระบบจัดการข้อมูลรับรองข้อมูลโดยสถาบันอุดมศึกษา สามารถต่อขยาย (extensible) กรณีสถาบัน ฯ มีระบบงานแล้วในอนาคต

แผนงาน

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบ 120 วัน

สถานะของโครงการ

( อยู่ระหว่างการอบรมและทดลองการใช้งาน )

Future Roadmap

โครงการ UCLAS จะดำเนินตามวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนสถานะภาพ ของสถาบันอุดมศึกษาไทย

ส่งเสริมการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ในการกําหนดทิศทางและใช้ระบบ ข้อมูลชุดเดียวเพื่อบริหารกิจการ อุดมศึกษา