ข้อมูลการติดต่อ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation Call Center : 1313

อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี

ที่ตั้ง 75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร. 0 2 333 3833 

อาคาร ถนนศรีอยุธยา

ที่ตั้ง 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 610 5200 โทรสาร. 0 2 354 5524-6