โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University​)

คือ โครงการที่เริ่มต้นปฎิรูประบบการศึกษา โดยการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการกําหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์การดําเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยกําหนดนิยาม คุณลักษณะ ตัวชี้วัด และนิยามเชิงปฏิบัติการครอบคลุมผลการดําเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบอุดมศึกษา จะใช้วิธีการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)

คู่มือการประเมินการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์

การดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

กิจกรรมและข่าวสาร

ติดตามข่าวสารจากโครงการได้ผ่านอีเมลที่นี่

facebook.com/ReinventingUniversity/
contact@uclas.co