โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University​)

คือ โครงการที่เริ่มต้นปฎิรูประบบการศึกษา โดยการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการกําหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์การดําเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยกําหนดนิยาม คุณลักษณะ ตัวชี้วัด และนิยามเชิงปฏิบัติการครอบคลุมผลการดําเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบอุดมศึกษา จะใช้วิธีการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus)

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศอย่างเป็นทางการ กับ กลุ่มทั้ง 5 และ รายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดของ “โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” เพื่อยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์และขับเคลื่อนทุกภาคส่วนจนถึงการพลิกโฉมประเทศ โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เช็ครายชื่อพร้อมแชร์ต่อให้รู้กันทั่วโลกได้เลย !!

ประกาศแล้วอย่างเป็นทางการ เพิ่ม 22 สถาบันศึกษา สู่ 5 กลุ่มมหาวิทยาลัย ใน “ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เรื่อง
“การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖”
.
รายชื่อมหาวิทยาลัย 82 สถาบัน ในการแบ่งกลุ่ม ครั้งแรก ดูได้ที่นี่ >>>
https://www.facebook.com/ReinventingUniversity/photos/435990451477379
.
คลิกเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลด ประกาศกระทรวง >>>
https://drive.google.com/…/17wU42Gr7Fx05pb1V6DBHcyQPXhu…

คู่มือการประเมินการกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์

การดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

กิจกรรมและข่าวสาร

ติดตามข่าวสารจากโครงการได้ผ่านอีเมลที่นี่

facebook.com/ReinventingUniversity/
contact@uclas.co