การผลิตบุคลากรวิชาชีพสาขาต่าง ๆ
( Development of Professionals and Specialists )

มุ่งเน้นการให้บริการการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศมีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับความสามารถทางวิชาชีพเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมชุมชน

ตัวชี้วัดของผลการดําเนินงาน 8 ด้าน

ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
อัตราการได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

อัตราการได้งานทำหรือประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ณ จุดเวลาหนึ่ง

สัดส่วนผู้จบการศึกษาที่ทำงานในอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง

อัตราส่วนผู้จบการศึกษาที่เข้าทำงานอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา

อัตราส่วนผู้จ้างงานหรือลูกค้าที่พอใจในคุณลักษณะของบัณฑิต

อัตราส่วนผู้จ้างงานหรือลูกค้าที่พึงพอใจต่อคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของบัณฑิต

การตอบแทนคุณจากผู้ได้รับประโยชน์ด้านการจัดบริการการศึกษา

เงินอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษา การตอบแทนนี้แสดงถึงความผูกพันที่ศิษย์เก่ามีต่อสถาบัน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการบริจาคทรัพย์ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ

ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
การรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

สัดส่วนคุณภาพหลักสูตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสถาบันมาตรฐาน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ

พันธมิตรในการจัดการหลักสูตร

หลักสูตรมีจุดเน้นในการสร้างประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้งานได้จริง

คุณภาพของผู้สอน

คุณสมบัติของผู้สอน หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ (Learning facilitator) เช่น อาจารย์ประจำเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวงการที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถโดดเด่นด้านการเรียนการสอน

อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน

อัตราการคงอยู่ของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ เมื่อผ่านกรอบเวลาของหลักสูตรไป 25%