การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation)

มุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามทิศทาง และจุดเน้นของประเทศ

ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ (Key Results)

มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม

สร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรมและ Upskill, Reskill แรงงานในอุตสาหกรรม

เคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม

สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีและพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถยกระดับการสร้างเทคโนโลยีได้เอง

ตัวชี้วัดของผลการดําเนินงาน 8 ด้าน

ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ

การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Startups)  สัดส่วนของจํานวนนักศึกษาหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา

รางวัลด้านผู้ประกอบการ

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) โดยวัดผลจากจํานวนรางวัลสําหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Development) วัดจากสัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการหรือธุรกิจใหม่ อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ บุคคลภายนอก ต่องบประมาณดําเนินงานทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันการศึกษา

สมรรถนะขององค์การ (Organizational Capability) โดยวัดจากสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร หรือโปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา

งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา

งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษาต่องบประมาณดําเนินงานทั้งหมด

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา

การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม