การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ( Global and Frontier Research )

มุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์ตลาดแรงงานระดับโลก สร้างองค์ความรู้

และนวัตกรรมที่เป็นทิศทางขอประเทศและมีคุณภาพระดับโลก

ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ (Key Results)

มีองค์ความรู้ชั้นสูงจากการวิจัยที่สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมในอนาคต หรือเกิดนวัตกรรมที่มีองค์ความรู้พื้นฐานที่เป็นทุนเดิม

ยกระดับมหาวิทยาลัยในเวทีโลกให้มีอันดับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ

สร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงในระดับสากลตอบโจทย์ตลาดแรงงานระดับโลก

สร้างนักวิจัยที่มีผลงานระดับต้น ๆ ของโลก มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนํา

สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เน้นนวัตกรรมในระดับโลก

ตัวชี้วัดของผลการดําเนินงาน 8 ด้าน

ผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช้โดยดูจากการได้รับการอ้างอิงในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนําในฐานข้อมูลวารสารที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา

ชื่อเสียง และการยอมรับในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคลื่อนย้ายของอาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษา

การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับระดับชาติและนานาชาติของบุคลากรต่อจํานวนอาจารย์ หรือนักวิจัยทั้งหมด

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษา

การเรียนการสอน และผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ

ความร่วมมือวิจัยในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา

ค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนผลงานวิจัย

คุณภาพงานวิจัย

งบประมาณด้านการวิจัยต่อหัวบุคลากร

ทรัพยากรเพื่อการวิจัย