การใช้งานหน้าการจัดกลุ่มและการประเมินรายสถาบันอุดมศึกษา

:

เข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลการประมวลผลการจัดกลุ่มและการประเมินได้ ที่นี่

การจัดกลุ่มและการประเมินรายสถาบันอุดมศึกษา

หน้าการจัดกลุ่มและการประเมินรายสถาบันอุดมศึกษาประกอบไปด้วยกัน 3 ส่วนคือ

  1. โปรไฟล์มหาวิทยาลัย
  2. จุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์
  3. รายละเอียดการประเมินมหาวิทยาลัย

การใช้งานจุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุธศาสตร์

  1. ผู้ใช้งานสามารถนำเมาส์ ไปวางไว้ตรงจุดที่ผู้ใช้งานสนใจเพื่อทราบว่าเป็นมหาวิทยาลัยใด โดยที่(2) บนจุด หมายถึง มีมหาวิทยาลัยมากกว่า 1 อยู่ในขอบเขตของคะแนนนั้น
  1. ผู้ใช้งานสามารถนำเมาส์ ลากเพื่อขยาย scale ข้อมูลได้ เพื่อให้เห็นรายละเอียดของข้อมูลที่มากขึ้น
  1. เมื่อผู้ใช้งานขยาย scale เรียบร้อยแล้วสามารถกดย่อกลับได้โดยการกดปุ่มด้านขวาบนเพื่อกลับสู่ scale ปกติ
  1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพรวมหรือเลือกดูแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์ได้โดยคลิกแถบปุ่มตามหัวข้อที่กำหนดไว้

การใช้งานรายละเอียดการประเมินมหาวิทยาลัย

  1. ผู้ใช้งานสามารถนำเมาส์ ไปชี้ได้ว่าแต่ละแท่งที่แสดงคือหัวข้อตัวชี้วัดอะใด
  1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพรวมหรือเลือกดูแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์ได้โดยคลิกแถบปุ่มตามหัวข้อที่กำหนดไว้
Previous การใช้งานหน้าภาพรวมการจัดกลุ่มและการประเมิน
Next การใช้งานหน้าการเปรียบเทียบข้อมูลการประเมิน
เรื่อง