การใช้งานหน้าภาพรวมการจัดกลุ่มและการประเมิน

:

เข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลการประมวลผลการจัดกลุ่มและการประเมินได้ ที่นี่

ภาพรวมการจัดกลุ่มและการประเมิน

หน้าภาพรวมการจัดกลุ่มและการประเมินประกอบไปด้วยกัน 3 ส่วนคือ

  1. ผลการประเมินคะแนนของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย
  2. ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์
  3. ภาพรวมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

การใช้งานผลการประเมินคะแนนของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย

  1. ผู้ใช้งานสามารถดูคะแนนการประเมินคะแนนของมหาวิทยาลัยได้โดย นำเมาส์ไปวางไว้ตรงมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ระบบจะทำการแสดงคะแนนของมหาวิทยาลัยนั้นโดยแบ่งเป็นคะแนนในส่วน Potential และ Performance คะแนนจะอยู่ที่ช่วง 1-5
  1. ผู้ใช้งานสามารถเรียงลำดับข้อมูลได้ โดยเลือกแถบ “เรียงลำดับโดย” จากนั้นเลือกหัวข้อที่ต้องการจะเรียงข้อมูล ระบบก็จะทำการเรียงข้อมูลให้ตามหัวข้อที่เลือกไว้

การใช้งานภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์

  1. ผู้ใช้งานสามารถนำเมาส์ ไปวางไว้ตรงจุดที่ผู้ใช้งานสนใจเพื่อทราบว่าเป็นมหาวิทยาลัยใด โดยที่(2) บนจุด หมายถึง มีมหาวิทยาลัยมากกว่า 1 อยู่ในขอบเขตของคะแนนนั้น

  1. ผู้ใช้งานสามารถนำเมาส์ ลากเพื่อขยาย scale ข้อมูลได้ เพื่อให้เห็นรายละเอียดของข้อมูลที่มากขึ้น

  1. เมื่อผู้ใช้งานขยาย scale เรียบร้อยแล้วสามารถกดย่อกลับได้โดยการกดปุ่มด้านขวาบนเพื่อกลับสู่ scale ปกติ
  1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพรวมหรือเลือกดูแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์ได้โดยคลิกแถบปุ่มตามหัวข้อที่กำหนดไว้
Previous การดูข้อมูลการประมวลผลการจัดกลุ่มและการประเมิน
Next การใช้งานหน้าการจัดกลุ่มและการประเมินรายสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง