คณะกรรมาธิการ อว. จัดสัมมนา เรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ” โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ รองเลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการ และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ให้เกียรติเปิดการงานสัมมนา

ตามที่คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา มีภารกิจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ต้องการสร้างความเป็นอิสระทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหาร การส่งเสริม การสนับสนุน และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจำเป็นต้องทราบความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศโดยรวม

ดังนั้น การสัมมนา เรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการดำเนินการในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ส่งผลต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมนำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการและรายงานวุฒิสภาต่อไป