ออท. ฮังการี เข้าคารวะ รมว.อว. พร้อมหารือถึงความร่วมมือทั้งสองประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการอุดมศึกษา

              14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม รมว.อว. ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. นายซิลเวสเตอร์ บุช เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือถึงความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการอุดมศึกษาระหว่างไทยกับฮังการี รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาของไทย

โดยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีประเด็นการหารือ ได้แก่

 1. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) คือ
  • การสร้างผู้นำชุมชนเพื่อนำ ววน. ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่
  • การใช้ ววน. วางพื้นฐานการสร้างวิสาหกิจชุมชน
  • การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
 2. พลังงานทดแทนจากชีวมวลภาคการเกษตรและขยะ
  • การพัฒนางานวิจัยสำหรับ 10 อุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
  • การสร้างกลไกเชื่อมโยงการวิจัยและนักวิจัยระดับสากลทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ นักวิจัยและการทดลองนวัตกรรม โดยเน้นให้เป็นไปตาม Roadmap งานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ
  • การวิจัยองค์ความรู้ในระดับ Deep Technology สำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
  • การสร้างระบบนิเวศทางการวิจัยที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนางานวิจัยทุกด้านของ อววน. เช่น การส่งเสริมระบบ Research Funding
  • การสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยและงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด

สำหรับความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา คือ (1) โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2020 – 2022 (2) การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีกับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท

ที่มา https://www.mhesi.go.th/index.php/en/pr-executive-news/2855-2020-12-22-13-06-48.html

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ReinventingUniversity/?_rdc=1&_rdr