อว. เดินหน้า พลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University )เดินหน้าสู่อนาคต ภาคเหนือ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการ Reinventing University ประกอบด้วย ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน, รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก, ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, รศ.ดร.อุเทน คำน่าน, ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา และ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สป.อว. เป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University )เดินหน้าสู่อนาคต” ภาคเหนือ เพื่อชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ Reinventing University มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ

งานสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางให้กับมหาวิทยาลัย ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน รวมถึงหลักสูตรการเรียน การสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สร้างความพร้อมในการผลิตบุคคลากรคุณภาพสูง ที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการตลาด และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ

พร้อมชมการ Live สด !! ในวันศุกร์ที 12 มีนาคม 2564 ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ที่หน้าเพจ https://www.facebook.com/ReinventingUniversity

ภาพบรรยากาศ