เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 กับ Future Skill x New Career Thailand

การเตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงอายุจึงเป็นภารกิจหลักของ อว. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศ

แพลตฟอร์ม Future Skill x New Career Thailand จึงเกิดขึ้น โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้แนวคิด “เสริมทักษะ สร้างคน เพิ่มโอกาส สร้างงาน” เพื่อเป็นพื้นที่เปิดในการเชื่อมความต้องการด้านกำลังคนของภาคเอกชน ผู้จ้างงาน และโยงการพัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นที่ต้องการจากภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ หรือ Reskill / Upskill / New skill ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการทำงานได้อย่างแท้จริง

หลักสูตร Reskill / Upskill / New skill มากกว่า 800 หลักสูตร ที่รวบรวมอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ ถูกพัฒนาและออกแบบโดยศูนย์ฝึกอบรมมากกว่า 100 ศูนย์จากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและศูนย์ฝึกอบรมเอกชนชั้นนำ โดยมีทั้งการเรียนการสอนในรูปแบบ online และ offline เพื่อตอบสนองความต้องการและความคล่องตัวในการเรียนของคนทุกกลุ่ม

โดยหลักสูตรในแพลตฟอร์มนี้ จะเน้นการเสริม เพิ่ม และพัฒนาทักษะในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญของอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นฐานของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังจากวิกฤตการณ์ COVID-19 อันได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ด้านทักษะการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care Giver) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) อุตสาหกรรมดิจิทัลด้านทักษะการจัดการข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Robotics) รวมถึงทักษะเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur) และทักษะการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content)

แพลตฟอร์มออนไลน์ “Future Skill x New Career Thailand” จึงเป็นแพลตฟอร์มหรือพื้นที่ในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้คนไทย พร้อมเดินหน้าและเข้าถึงทุกโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต ผ่านการเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถ และทักษะเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและ new normal ของโลกธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาสการเข้าทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทในพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) และกลุ่มสตาร์ทอัพ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

กระทรวง อว. เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ “Future Skill x New Career Thailand” นำร่อง 30 หลักสูตรจาก 19 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในรูปแบบเรียนฟรี มีเพียงบางหลักสูตรที่เก็บค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาท ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพหลังวิกฤต COVID-19 ทันที

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล และสมัครได้แล้ววันนี้ ทางเว็บไซต์ www.futureskill-newcareer.in.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: FutureSkillNewCareerThailand 
LINE : @fsncth 
เบอร์โทร 02-039-5612 และ 02-039-5636-38