ประกาศลงราชกิจจาแล้ว !! ตราสัญลักษณ์ “เครื่องหมายราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” พร้อมแฝงรหัสลับชวนคิด

ประกาศลงราชกิจจาแล้ว !! ตราสัญลักษณ์ “เครื่องหมายราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” พร้อมแฝงรหัสลับชวนคิด

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้ว กับ  “เครื่องหมายราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งเครื่องหมายนี้แฝงความหมายเกี่ยวกับ ต้นกำเนิดแห่ง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ไทย ไว้มากมาย แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่มีอะไรบ้าง เราจะมาหาคำตอบกัน

  1. พระวชิระ สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดการอุดมศึกษาของไทย พื้นหลังคืออะตอมสื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอิเล็กตรอน ๔ ตัว สื่อถึงการรวมกันของ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ 

    • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

    • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

    • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เกิดเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  2. สีแสด สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

  3. สีม่วงสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดการอุดมศึกษาของไทย

  4. สีเหลืองสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย