อยากยกระดับมหาวิทยาลัยต้องรู้จัก Times Higher Education World University Rankings

อยากยกระดับมหาวิทยาลัยต้องรู้จัก Times Higher Education World University Rankings

หน่วยงานในสหราชอาณาจักร ได้ริเริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 2004 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Times Higher Education Supplement ของนิตยสาร Times ที่เป็นองค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ การจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูลและให้น้ำหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพื่อสำรวจ และเก็บข้อมูลอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2021 ใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

 1. การสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้) 30%
  • การสำรวจชื่อเสียงด้านการเรียนการสอน 15%
  • สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อนักศึกษา 4.5%
  • สัดส่วนนักศึกษาปริญญาเอกต่อปริญญาตรี 2.25%
  • สัดส่วนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลต่อนักวิชาการ 6%

 2. รายได้สถาบัน 2.25%
  • การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง) 30%
  • การสำรวจชื่อเสียง 18%
  • รายได้จากการวิจัย 6%
  • ผลงานการวิจัย 6%

 3. การอ้างอิง (อิทธิพลการวิจัย พิจารณาถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ จากจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย) 30%
  ในปี 2021 ใช้ข้อมูลจาก Elsevier ตรวจสอบการอ้างอิง จากเอกสารวิชาการที่จัดทำดัชนีโดยฐานข้อมูล Scopus ของ Elsevier

 4. มุมมองระหว่างประเทศ (พนักงาน นักศึกษา และการวิจัย) 7.5%
  • สัดส่วนนักเรียนต่างชาติ 2.5%
  • สัดส่วนพนักงานต่างชาติ 2.5%
  • ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยคำนวณสัดส่วนของสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสถาบันที่มีผู้เขียนร่วมจากต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งคน 2.5%

 5. รายได้จากอุตสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู้) 2.5%
  หมวดหมู่นี้พยายามจับภาพกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ โดยพิจารณาว่าสถาบันมีรายได้จากการวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมเท่าใด โดยเทียบกับจำนวนนักวิชาการที่จ้าง