มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับระดับโลกได้อย่างไร ? เกณฑ์การจัดอันดับจาก SCImago วัดจากอะไร ? มีคำตอบ !!

มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับระดับโลกได้อย่างไร ? เกณฑ์การจัดอันดับจาก SCImago วัดจากอะไร ? มีคำตอบ !!

ซึ่งวันนี้เราจะนำเกณฑ์การจัดอันดับของ SCImago มาให้ดูกันว่าเกณฑ์การจัดอันดับวัดจากอะไรบ้าง SCImago Institutions Rankings (SIR) จัดอันดับโดยการดึงชื่อและข้อมูลสถาบัน/หน่วยงาน จากฐานข้อมูล Scopus โดยการจัดอันดับนั้นสามารถดูได้ทั้งแบบในภาพรวม คือ ไม่แยกประเภทสถาบัน/หน่วยงาน ไม่แยกตัวชี้วัด และไม่แยกสาขาวิชาในการจัดอันดับ หรือเลือกดูเฉพาะกลุ่ม โดยแยกเป็น

 1. ตามประเภทสถาบัน/หน่วยงาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ Government, Health, Universities, Companies, Non-profit และ All sectors (รวม 5 กลุ่มแรกเข้าไว้ด้วยกัน กรณีต้องการดูการจัดอันดับแบบไม่แยกตามประเภทสถาบัน/หน่วยงาน)
 2. ตามตัวชี้วัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ Research rank, Innovation rank, Societal rank และ Overall rank (รวม 3 กลุ่มแรกเข้าไว้ด้วยกัน กรณีต้องการดูการจัดอันดับแบบไม่แยกตามตัวชี้วัด)
 3. ประเภทสาขาวิชา ซึ่งแบ่งเป็น 19 กลุ่ม เช่น Agricultural and biological sciences และ Computer science

การจัดอันดับแบบรวมทุกตัวชี้วัด (Research, Innovation และ Societal) จะมีสัดส่วน คือ Research 50%, Innovation 30% และ Societal 20%

 1. Research 50% ประกอบด้วย
  • normalized impact
  • excellence with leadership (main contributor)
  • output (total publications in Scopus)
  • not own journals output
  • own journals, international collaboration
  • high quality publication (Q1)
  • excellence (scientific outputs that is included in the top 10% of the most cited papers)
  • scientific leadership
  • OA, scientific talent pool (total number of different authors from an institution in the total publication output)
 2. Innovation 30% ประกอบด้วย
  • innovative knowledge (an institution cited in patents)
  • technological impact (percentage of the scientific publication output cited in patents)
  • patents ( number of patent applications, simple families)
 3. Societal 20% ประกอบด้วย
  • Almetrics ได้แก่ PlumX metrics (mentions in Twitter, Facebook, blogs, news and comments), Mendeley (number of documents that have more than one reader in Mendeley)
  • number of backlinks
  • web size (number of pages associated to the instiutions’ URL)

การคำนวณ นั้นนับจาก 5 ปีย้อนจนถึง 2 ปีก่อนปีที่จัดอันดับ เช่น ปีที่จัดอันดับปี 2021 ข้อมูลทั้งหมดที่จะนำมาคำนวณจะดูจากตั้งแต่ปี 2015 – 2019 เป็นต้น อีกทั้ง ในช่วง 5 ปี (เช่น ปี 2015 – 2019) ที่นำมาคำนวณ ในปีสุดท้ายต้องมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 100 ผลงาน