MOU

อว. จัด MOU ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 14 แห่ง ผ่านระบบ QS Stars Rating

อว. จัด MOU ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 14 แห่ง ผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd สู่มาตรฐาน Reinventing University ของไทยในอนาคต

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 14 แห่ง ร่วมกำหนดแนวทางสำหรับการดำเนินการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ผ่านระบบการประเมินคุณภาพ โดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก (QS Stars Rating) ซึ่งเป็นระบบที่สามารถส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล โดย QS Stars Rating ถือเป็นระบบประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งมีตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น ด้านการวิจัย (Research) ด้านการเรียนการสอน (Teaching) ด้านการมีงานทำของบัณฑิต (Employability) ด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ด้านนวัตกรรม (Innovation) ด้านความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility)

ศาสตราจารย์ (ศ.) ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 14 แห่ง ในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีเชิญสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกผ่านระบบ QS Stars Rating และมีสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพผ่านระบบ QS Stars Rating จำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. มหาวิทยาลัยมหิดล
10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12. มหาวิทยาลัยศิลปากร
13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีความมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าสู่การประเมินคุณภาพผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd ซึ่งถือเป็นการร่วมกันทำงานระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป็นการนำร่องของสถาบันอุดมศึกษา 14 แห่งโดยเป็นการวางระบบมาตรฐานการประเมินคุณภาพจากความเชื่อมั่นในระดับสากล

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย กล่าวอีกว่า ส่วนการประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประเมินคุณภาพและนำข้อมูลผลการประเมินคุณภาพมาใช้ผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd นั้น ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ QS Quacquarelli Symonds Ltd ร่วมด้วยสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 14 แห่งที่ร่วมมือในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ คุณภาพทางการประเมินผลงานวิจัย และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านระบบของสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งในและต่างประเทศ พร้อมก้าวสู่การพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา หรือ การเดินหน้า Reinventing University ของประเทศไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอน