การรู้เท่าทันสื่อ

รมว.อว. หารือการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ สนับสนุน “การรู้เท่าทันสื่อ”

รมว.อว. ประชุมหารือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ สนับสนุน “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

การรู้เท่าทันสื่อ

ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นำโดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานกรรมการ

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือเป็นตัวแทนมาจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ที่ประชุมร่วมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, ที่ประชุมร่วมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ในประเด็นพิจารณาแนวทางสนับสนุนให้มีการการบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ”

ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ตามแนวทางของกิจกรรมการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม